Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gelden de volgende algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden voor alle overeenkomsten, leveringen en overige diensten - inclusief in dit kader geleverde adviesdiensten die niet het onderwerp zijn van een zelfstandig adviescontract - in het zakelijk verkeer met niet-consumenten in de zin van § 310 lid 1 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (Bürgerliches Gesetzbuch - BGB). 1.2.

1.2 Onze aanbiedingen, leveringen en aanvaarding van bestellingen geschieden uitsluitend op basis van de volgende Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden.

1.3 Afwijkende voorwaarden, in het bijzonder de inkoopvoorwaarden van de klant of koper, worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Zij binden de verkoper niet, zelfs indien hij bij het sluiten van de overeenkomst niet nogmaals bezwaar maakt tegen deze tegenstrijdige aankoopvoorwaarden van de koper.

1.4 De Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden van de Verkoper zijn van toepassing bij aanvaarding van de orderbevestiging van de Verkoper zonder tegenwerping indien de Koper of Koper een geregistreerde handelaar of een rechtspersoon naar publiek recht is en er eerder een transactie is gesloten op basis van deze Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden en de contractspartner aldus op de hoogte is van de Algemene Voorwaarden van de Verkoper.

1.5 De aanbiedingen, voor zover gedaan door de plaatsvervangende agenten of vertegenwoordigers van de Verkoper, zijn vrijblijvend, d.w.z. zij dienen slechts te worden verstaan als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Al deze verklaringen worden slechts geldig nadat zij schriftelijk door de Verkoper zijn bevestigd.

1.6 Besteller en koper blijven tot dat tijdstip aan zijn bestelling gebonden, tenzij de bevestiging van de verkoper niet plaatsvindt binnen een termijn van vier weken nadat de koper de bestelling heeft geplaatst.

1.7 Indien twee bevestigingsbrieven elkaar kruisen, gelden de afspraken in de bevestigingsbrief van verkoper en de daaraan ten grondslag liggende AV.

1.8 Bestellingen worden geacht door de Verkoper te zijn bevestigd in geval van onmiddellijke uitvoering na ontvangst van de bestelling, in welk geval de factuur als de orderbevestiging zal worden beschouwd.

1.9 Een verwijzing naar DIN-voorschriften is een beschrijving van de prestaties en is geen garantie van eigenschappen. Er worden geen garanties gegeven.

2. Prijzen, verpakking

2.1. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen, gelden de prijzen af fabriek, bij levering af magazijn, exclusief kosten voor verpakking, verzekering, enz.

2.2. Alle na de totstandkoming van de zaken ingevolge wettelijke, ambtelijke of andere bepalingen nieuw ingevoerde rechten, alsmede iedere verhoging van de kosten van grond- en hulpstoffen, lonen en salarissen, vrachtrechten, waardoor de zaken direct of indirect duurder worden, komen ten laste van de koper, indien deze een geregistreerd bedrijf of een publiekrechtelijke rechtspersoon is. In dit verband behouden wij ons het recht voor om een nacalculatie te maken.

2.3. Bijkomende prestaties in vergelijking met de offerte van de Verkoper, die voortvloeien uit latere verzoeken van de Koper en Koper of uit wijzigingen die noodzakelijk worden tijdens de uitvoering van de overeenkomst, zullen bijkomend aan de Verkoper worden vergoed.

2.4. Voor zover naar het oordeel van verkoper noodzakelijk, zal verkoper de zaken op kosten van koper op een in de handel gebruikelijke wijze verpakken. Op verzoek van de koper moet het verpakkings- en laadmateriaal onmiddellijk franco worden teruggezonden; creditering geschiedt volgens de hergebruikswaarde. Niet-geretourneerde palletkooien en Euro-flatpallets worden gefactureerd na een door de verkoper vastgestelde respijtperiode.

2.5. Tenzij anders overeengekomen, zijn de vorderingen van de Verkoper opeisbaar bij ontvangst van de kennisgeving van voltooiing of de kennisgeving van verzending van de Verkoper aan de Koper, maar niet later dan bij de overhandiging van het leveringsvoorwerp aan de Koper.

2.6. Binnenkomende betalingen worden steeds verrekend met de oudste schuldvordering.

2.7. Indien de verkoper na het sluiten van de overeenkomst kennis krijgt van feiten, in het bijzonder betalingsverzuim met betrekking tot eerdere prestaties, die naar goed koopmansgebruik tot de conclusie leiden dat de aanspraak op de koopprijs door betalingsonmacht van de koper in gevaar is, heeft de verkoper na het stellen van een redelijke termijn het recht om van de koper, naar keuze van de koper, gelijktijdige betaling of overeenkomstige zekerheidstelling te verlangen en bij weigering de overeenkomst te ontbinden, waarbij de facturen voor reeds verrichte deelleveringen onmiddellijk opeisbaar worden.

2.8. Alle verleende kortingen alsmede verkoop- en vrachtvergoedingen komen te vervallen in geval van gerechtelijke of buitengerechtelijke schikkingsprocedures, insolventie of betalingsverzuim van meer dan twee maanden of in geval van gerechtelijke invordering.

2.9. Alle prijzen zijn exclusief belasting over de toegevoegde waarde, die tegen het wettelijke tarief op het factuurbedrag zal worden ingehouden.

3. Gegevensopslag

De Koper wordt ervan in kennis gesteld dat de Verkoper de in het kader van de zakelijke relatie verkregen persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Duitse wet op de gegevensbescherming.

4. Leveringstermijn, levering, omvang van de levering, risico-overdracht, verzending

4.1 Indien een leveringstermijn is overeengekomen of vereist, geldt het volgende:
De door de Verkoper opgegeven leveringstermijnen zijn niet bindend, tenzij zij door de Verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk als bindende leveringstermijn zijn bevestigd.

4.2 Levering door de Verkoper geschiedt onder voorbehoud van eigen levering door de Verkoper. De Verkoper zal de Koper onverwijld op de hoogte brengen indien de Verkoper niet in staat is de levering zelf te verkrijgen. Indien de Verkoper de levering niet zelf in ontvangst neemt, wordt de koopovereenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen. Er is geen aankooprisico voor de verkoper.

4.3 Voorwaarde voor het nakomen van de levertijd is de tijdige nakoming van de door de Koper aangegane contractuele verplichtingen, in het bijzonder het verrichten van de overeengekomen betalingen en, indien van toepassing, het stellen van overeengekomen zekerheden.

4.4. In geval van vertraging waarvoor de verkoper verantwoordelijk is, kan de koper bovendien slechts verdere rechten doen gelden indien een door hem gestelde termijn van ten minste drie weken na het ontstaan van de vertraging vruchteloos is verstreken. Indien gedeeltelijke leveringen hebben plaatsgevonden, kan de koper zich niet meer uit de gehele overeenkomst terugtrekken of schadevergoeding wegens deze gedeeltelijke leveringen eisen, tenzij deze gedeeltelijke leveringen voor hem van geen belang zijn.

4.5 Bij latere wijzigingen van de oorspronkelijke leveringsomvang worden de leveringstermijnen, voor zover deze al bindend zijn toegezegd, dienovereenkomstig verlengd.

4.6 Het risico gaat over op de Koper op het moment dat de Verkoper de goederen ter beschikking stelt op de overeengekomen plaats van levering. Hetzelfde geldt voor zover de Verkoper de goederen aan de vervoerder of een transportonderneming of aan zijn eigen voertuigen of aan voertuigen van de Koper voor vervoer heeft afgeleverd.

4.7 Aanvaarding van de goederen van de Verkoper zal geschieden onmiddellijk nadat de Koper ervan in kennis is gesteld dat de goederen in de fabriek van de Verkoper voor verzending gereed zijn. Indien de koper de goederen niet, niet tijdig of niet volledig aanvaardt, is de verkoper gerechtigd de goederen zonder aanvaarding te verzenden of deze voor rekening en risico van de koper op te slaan. In dat geval worden de goederen geacht te zijn aanvaard in de zin van de in het contract vastgelegde afspraken.

4.8 De koper is in verzuim met de aanvaarding indien hij de goederen niet binnen een week na de kennisgeving van de voltooiing of de gereedheid voor verzending of terbeschikkingstelling voor verzending heeft afgehaald. De goederen worden opgeslagen voor rekening en risico van de koper vanaf de datum van levering of vanaf de datum van ontvangst door de koper van de kennisgeving van gereedheid of verzendgereedheid.

4.9 De goederen worden opgeslagen voor rekening en risico van de koper vanaf de datum van levering of vanaf de datum van ontvangst door de koper van het bericht van gereedheid voor verzending. In het bijzonder is de verkoper niet aansprakelijk voor verlies, waardevermindering, schade door brand, diefstal, weersomstandigheden en dergelijke.

4.10 Deelleveringen zijn in redelijke mate toegestaan.

4.11 De leveringstermijn wordt naar behoren verlengd in geval van overmacht en alle onvoorziene belemmeringen die zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen en waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is en voor zover deze belemmeringen aantoonbaar een aanzienlijke invloed hebben op de levering van het verkochte goed of de verkochte goederen. Dit geldt ook indien dergelijke omstandigheden zich voordoen bij de leveranciers van de Verkoper en hun onderleveranciers.
De Verkoper zal de Koper zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van het begin en het einde van dergelijke belemmeringen. De koper kan de verkoper verzoeken te verklaren of hij voornemens is zich uit de overeenkomst terug te trekken dan wel binnen een redelijke termijn te leveren. Indien de verkoper dit niet onmiddellijk verklaart, kan de koper zich terugtrekken.
In deze gevallen zijn vorderingen tot schadevergoeding uitgesloten. De bovenstaande bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing op de Koper indien de bovengenoemde belemmeringen zich bij de Koper voordoen.

4.12. Wat de tijdige levering betreft, is de Verkoper slechts aansprakelijk voor zijn eigen schuld en die van zijn plaatsvervangers. Hij is niet aansprakelijk voor de schuld van zijn onderleveranciers omdat hij geen aanbestedingsverplichting op zich heeft genomen. Dit zijn geen plaatsvervangende agenten van de verkoper. De verkoper is evenwel verplicht de vorderingen die hij tegenover zijn onderleverancier kan doen gelden, op verzoek aan de koper over te dragen.

4.13 Indien geen bindende leveringstermijn is overeengekomen, is de koper verplicht de verkoper eerst een termijn van drie weken voor de levering te stellen. Indien een bindende leveringstermijn is overeengekomen, is de koper verplicht de verkoper een respijttermijn van ten minste twee weken te stellen. Pas na het verstrijken van deze termijn is de koper gerechtigd en verplicht om op verzoek van de verkoper binnen een redelijke termijn te verklaren of hij nog steeds op de levering aandringt dan wel zich wegens de vertraging uit de overeenkomst terugtrekt en/of schadevergoeding in plaats van nakoming verlangt. De verkoper is evenwel van zijn leveringsplicht ontheven na het verstrijken van de respijttermijn indien de verkoper de koper verzoekt om tijdens de respijttermijn te verklaren of hij aandringt op uitvoering van de overeenkomst of niet, en de koper hierop niet onverwijld reageert.

4.14 Indien deze respijttermijn zonder resultaat is verstreken, maar de verkoper de goederen gedurende deze termijn aan de koper heeft verzonden en het bewijs van verzending ook dienaangaande door de verkoper is geleverd, heeft de koper niet langer het recht de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen. Indien gedeeltelijke leveringen zijn verricht, kan de koper zich niet meer uit de overeenkomst terugtrekken of schadevergoeding wegens niet-nakoming wegens deze leveringen eisen, tenzij de gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst voor de koper van geen belang is.

5. Overtollige en korte leveringen

De verkoper heeft het recht om tot 5% van het ordervolume te over- of onder te leveren. Indien dit percentage in acht wordt genomen, heeft de koper niet het recht de goederen op grond van deze omstandigheid af te keuren. De koopprijs wordt dan berekend en is verschuldigd naar gelang van de werkelijk verrichte levering.

6. Overmacht

6.1 Bedrijfsstoringen, vertragingen in de levering, fabricage en verlading van goederen van welke aard dan ook, alsmede gevallen van overmacht, ongeacht of deze zich bij de verkoper of bij de toeleverancier of afnemer van de verkoper hebben voorgedaan, geven de verkoper het recht de overeengekomen leveringstermijn met de duur van de belemmering en een redelijke aanlooptijd te verlengen en, indien de meer gedetailleerde omstandigheden zulks vereisen, de leveringsverplichting geheel of gedeeltelijk te annuleren.

6.2 Met overmacht worden gelijkgesteld oorlog, oproer, rampen, stakingen, uitsluitingen, voor zover deze niet aan de Verkoper te wijten zijn, verkeersblokkades of verstoringen van verkeerswegen, export- en importverboden, die de levering voor de Verkoper volledig bemoeilijken of onmogelijk maken, ongeacht of deze omstandigheden zich bij de Verkoper of bij de toeleverancier voordoen.

6.3. In al deze gevallen zijn vorderingen tot schadevergoeding van de koper jegens de verkoper uitgesloten.

7. Betaling

7.1 Tenzij anders overeengekomen, is de koopprijs onmiddellijk opeisbaar bij ontvangst van de goederen, zonder aftrek. Een aftrek in contanten vereist een voorafgaande schriftelijke toestemming.

7.2. Betalingen per wissel en cheque, alsmede betalingsopdrachten zijn slechts toegestaan na bijzondere overeenkomst. Wissels en cheques worden altijd slechts aanvaard als voorschot en niet in plaats van betaling. In geval van protest van een cheque of wissel, kan de Verkoper onmiddellijke contante betaling eisen tegelijk met de teruggave van de cheque of wissel.

7.3. Indien wissels of cheques niet tijdig door de debiteur worden gecrediteerd, worden alle andere bestaande vorderingen van de verkoper op de koper op dat ogenblik opeisbaar. Alle andere bestaande betalingsvoorwaarden komen te vervallen. Hetzelfde geldt voor het geval dat een vordering niet wordt betaald wanneer zij opeisbaar is.

7.4 Alle vorderingen van de verkoper op de klant, ongeacht de rechtsverhouding, zijn onmiddellijk opeisbaar indien zich een omstandigheid voordoet die de verkoper het recht geeft zich uit de overeenkomst terug te trekken overeenkomstig de wettelijke of contractuele bepalingen.

7.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn of na aanmaning is over het factuurbedrag een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van 8% boven de respectieve basisrentevoet van de Europese Centrale Bank. In alle andere opzichten zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

7.6 Indien de koper met de betaling in gebreke is, is de verkoper gerechtigd, na voorafgaande aanmaning, de goederen terug te nemen, zo nodig het terrein van de koper te betreden en de goederen weg te nemen. De verkoper kan ook verbieden dat de geleverde goederen worden weggenomen.

7.7 Weigering van betaling of inhouding is uitgesloten indien het gebrek of de andere reden tot reclame de koper bekend was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Dit geldt ook indien het hem onbekend is gebleven ten gevolge van grove nalatigheid, tenzij de Verkoper het gebrek of een andere reden tot klagen bedrieglijk heeft verzwegen of een garantie voor de kwaliteit van de zaak heeft aangenomen.

7.8 Inhouding van betaling of verrekening wegens tegenvorderingen van de Koper is uitgesloten, met uitzondering van onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde vorderingen.

8. Kennisgeving van gebreken, garantie en aansprakelijkheid voor gebreken

8.1 Voor gebreken in de zin van § 434 BGB is de Verkoper slechts als volgt aansprakelijk: De koper is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na aflevering op gebreken en toestand te controleren. Bestaande en duidelijke gebreken moeten onverwijld schriftelijk aan de Verkoper worden meegedeeld. In het geval van wederzijdse handelstransacties tussen handelaren blijven de §§ 377, 378 HGB (Duits Wetboek van Koophandel) onaangetast.
Met gebreken die te laat, d.w.z. in strijd met de bovengenoemde verplichting, zijn gemeld, wordt door de Verkoper geen rekening gehouden en deze gebreken worden van de garantie uitgesloten. Kennisgevingen van gebreken worden door de Verkoper slechts als zodanig erkend indien zij schriftelijk zijn gedaan. Klachten ingediend bij verkoopvertegenwoordigers, vervoerders of andere derden vormen geen klachten in de voorgeschreven vorm en tijd.

8.2 Indien de koper gebreken aan de goederen constateert, mag hij niet over de goederen beschikken, d.w.z. deze mogen niet worden verdeeld, doorverkocht of verder worden verwerkt, totdat overeenstemming is bereikt over de afhandeling van de klacht.

8.3 In geval van gerechtvaardigde klachten heeft de Verkoper het recht de aard van de latere prestatie (vervangende levering, herstel) naar eigen goeddunken te bepalen, rekening houdend met de aard van het gebrek en de gerechtvaardigde belangen van de Koper.

8.4 In geval van een gebrek kunnen de goederen slechts na voorafgaande toestemming van de verkoper aan hem worden teruggezonden. Retourzendingen zonder voorafgaande toestemming van de Verkoper behoeven door de Verkoper niet te worden aanvaard. In dat geval draagt de Koper de kosten van de terugzending.

8.5 In geval van herstel van gebreken of een vervangende levering op grond van een gerechtvaardigde klacht, zijn de bepalingen betreffende de leveringstermijn van overeenkomstige toepassing.

8.6 Het bestaan van een dergelijk vastgesteld gebrek dat door middel van een effectieve kennisgeving van het gebrek wordt gemeld, geeft de koper de volgende rechten:
a) In geval van een gebrek heeft de koper eerst het recht van de verkoper nakoming achteraf te vorderen.
Het recht om te kiezen of een nieuwe levering van het artikel dan wel een herstel van het gebrek plaatsvindt, staat ter vrije keuze van de verkoper; in dit verband is artikel 8.3 van toepassing.
b) Bovendien heeft de verkoper het recht, indien een poging tot nakoming mislukt, een nieuwe nakoming achteraf te verrichten, eveneens naar eigen goeddunken.
Alleen indien ook de herhaalde aanvullende prestatie mislukt, kan de koper zich uit het contract terugtrekken en/of schadevergoeding eisen. Hij moet de oorzaak en het bedrag van de geleden schade bewijzen. Hetzelfde geldt voor vergeefse uitgaven.

8.7 Voor vorderingen wegens materiële gebreken geldt een verjaringstermijn van 12 maanden.
In ieder geval moet de koper bewijzen dat het gebrek reeds aanwezig was op het tijdstip van de levering.

9. Aansprakelijkheid voor plichtsverzuim door de verkoper in andere opzichten

Onverminderd de bepalingen inzake garantie en andere bijzondere bepalingen in deze Voorwaarden, geldt in geval van plichtsverzuim door de Verkoper het volgende:

9.1. De koper verleent de verkoper een redelijke termijn om het plichtsverzuim te herstellen, die niet korter mag zijn dan drie weken, en pas na het vergeefs verstrijken van de termijn kan de koper zich uit de overeenkomst terugtrekken en/of schadevergoeding eisen.

9.2 De Koper kan slechts schadevergoeding vorderen in geval van grove nalatigheid of opzettelijk plichtsverzuim door de Verkoper. De schadevergoeding in plaats van de prestatie (in geval van niet-nakoming, § 280, lid 3, juncto § 281 BGB) alsook de vertragingsschade (§ 280, lid 2, juncto § 286 BGB) is beperkt tot de negatieve rente; de schadevergoeding in geval van niet-nakoming of niet-nakoming (§ 282 BGB) is beperkt tot het bedrag van de koopprijs. Schadevergoeding in plaats van nakoming na uitsluiting van de verplichting tot nakoming (onmogelijkheid) is uitgesloten.

9.3 Indien de koper alleen of overwegend verantwoordelijk is voor omstandigheden die hem het recht zouden geven zich uit de overeenkomst terug te trekken, of indien de omstandigheid die hem het recht geeft zich uit de overeenkomst terug te trekken, zich heeft voorgedaan tijdens het verzuim van de koper in de aanvaarding, is terugtrekking uitgesloten.

9.4 Andere aanspraken op schadevergoeding en onkostenvergoeding door de koper (hierna schadeclaims genoemd), ongeacht de rechtsgrond, in het bijzonder wegens schending van plichten uit een contractuele verbintenis en uit onrechtmatige daad, zijn uitgesloten. Dit geldt niet in geval van overname van een garantie of een aanschaffingsrisico.
Dit geldt voorts niet in gevallen van dwingende aansprakelijkheid, bijvoorbeeld op grond van de Wet Productaansprakelijkheid, in gevallen van grove nalatigheid wegens schending van het leven, van ledematen of van de gezondheid, en in gevallen van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen. Voor het overige is de aanspraak op schadevergoeding beperkt tot de voor de overeenkomst typische, te voorziene schade als gevolg van de schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, tenzij in de vorige alinea anders is bepaald, tenzij er sprake is van grove nalatigheid of aansprakelijkheid wegens schending van het leven, het lichaam of de gezondheid. Dit houdt geen wijziging van de bewijslast ten nadele van de koper in.
Dezelfde bepaling is van toepassing op plichtsverzuim door de plaatsvervanger van de Verkoper.

10. Uitsluiting van aanbestedingsrisico's en garanties

De verkoper aanvaardt geen enkel aanschaffingsrisico of enige vorm van garantie, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk met de koper is overeengekomen.

11. Eigendomsvoorbehoud

11.1. De verkoper behoudt zich de eigendom van de goederen voor tot de volledige betaling van de koopprijs. In het geval van goederen die in het kader van een lopende zakenrelatie van de Koper zijn gekocht, behoudt de Verkoper zich de eigendom voor totdat al zijn vorderingen op de Koper uit hoofde van de zakenrelatie, met inbegrip van toekomstige vorderingen, met inbegrip van die uit gelijktijdig of later gesloten overeenkomsten, zijn voldaan. Dit geldt ook indien individuele of alle vorderingen van de verkoper zijn opgenomen in een lopende factuur en het saldo is vastgesteld en aanvaard.
Indien in verband met de betaling van de koopprijs door de Koper een verplichting van de Koper uit hoofde van een wissel wordt gevestigd, vervalt het eigendomsvoorbehoud niet door het inlossen van de wissel door de Verkoper als debiteur.In geval van betalingsverzuim door de Koper is de Verkoper gerechtigd de zaken na aanmaning terug te nemen en is de Koper verplicht de zaken af te geven.

11.2. Indien de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen door de koper tot een nieuw roerend goed worden verwerkt, geschiedt deze verwerking voor rekening van de verkoper zonder dat de verkoper hiertoe verplicht is; het nieuwe goed wordt eigendom van de verkoper. In geval van verwerking samen met goederen die niet aan de Verkoper toebehoren, verwerft de Verkoper mede-eigendom van de nieuwe zaak in verhouding tot de waarde van de voorbehouden goederen tot de andere goederen op het ogenblik van de verwerking. Indien de voorbehouden goederen worden gecombineerd, vermengd of vermengd met goederen die de verkoper niet toebehoren in overeenstemming met §§ 947, 948 BGB, wordt de verkoper mede-eigenaar in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Indien de koper door het combineren, vermengen of mengen de uitsluitende eigendom verkrijgt, draagt hij bij deze de mede-eigendom aan de verkoper over naar rato van de waarde van de voorbehouden goederen ten opzichte van de andere goederen op het tijdstip van het combineren, vermengen of vermengen. In dat geval bewaart de Koper kosteloos de goederen die eigendom of mede-eigendom zijn van de Verkoper en die eveneens worden geacht goederen te zijn waarop een eigendomsvoorbehoud rust in de zin van de voornoemde voorwaarden.

11.3. Indien de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen alleen of samen met niet aan de verkoper toebehorende goederen worden verkocht, draagt de koper hierbij de uit de doorverkoop ontstane vorderingen ten belope van de waarde van de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen met alle rechten en voorrang op de rest over; de verkoper aanvaardt de overdracht. De waarde van de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen is het factuurbedrag van de Verkoper, dat echter onaangeroerd blijft voor zover het in de rechten van derden wordt aangetast.
Indien de onder eigendomsvoorbehoud doorverkochte goederen mede-eigendom zijn van de verkoper, strekt de overdracht van de vorderingen zich uit tot het bedrag dat overeenkomt met de waarde van het aandeel van de verkoper in de mede-eigendom.

11.4. Indien de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen door de koper als essentieel onderdeel in andere zaken of gebouwen e.d. van een derde worden ingebouwd, draagt de koper hierbij de tegen de derde of degene op wie hij betrekking heeft opeisbare vorderingen tot vergoeding ten belope van de waarde van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen met alle nevenrechten over, inclusief een recht op het verlenen van een zekerheidshypotheek met voorrang op de rest; de verkoper aanvaardt de overdracht. Paragraaf 11.3, tweede en derde zin, is van overeenkomstige toepassing.

11.5 Indien goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust door de koper als essentieel onderdeel in een ander handelsverkeer en andere eigendommen etc. van de koper worden ingebouwd, draagt de koper hierbij de vorderingen uit een verkoop van dit handelsverkeer of deze eigendommen etc. over ter hoogte van de waarde van de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust met alle nevenrechten en met voorrang op de rest; de verkoper aanvaardt de overdracht. Paragraaf 11.3, tweede en derde zin, is van overeenkomstige toepassing.

11.6 Indien met betrekking tot de aan koper verkochte zaak en goederen aanspraken op schadevergoeding ontstaan (bijvoorbeeld verzekeringsaanspraken), worden deze aanspraken ook hier en nu aan verkoper overgedragen tot zekerheid van de koopprijsvordering van verkoper op koper; verkoper aanvaardt bij deze de overdracht.

11.7 De koper is slechts gerechtigd en gemachtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening door te verkopen, te gebruiken of te installeren en alleen op voorwaarde dat de vorderingen in de zin van de paragrafen 11.3 tot en met 11.6 daadwerkelijk aan de verkoper worden overgedragen. De Koper is niet gerechtigd op enige andere wijze over de voorbehouden goederen te beschikken, in het bijzonder door deze in pand te geven of tot zekerheid over te dragen.

11.8. Verkoper machtigt koper, onder voorbehoud van herroeping, tot invordering van de ingevolge de leden 3 tot en met 5 overgedragen vorderingen. De Verkoper zal geen gebruik maken van zijn eigen incassobevoegdheid zolang de Koper zijn betalingsverplichtingen nakomt, ook niet jegens derden. Op verzoek van de Verkoper zal de Koper de debiteuren van de overgedragen vorderingen noemen en hen van de overdracht in kennis stellen; de Verkoper is gemachtigd de debiteuren van de overdracht zelf in kennis te stellen.

11.9. De koper dient de verkoper onverwijld in kennis te stellen van eventuele executiemaatregelen van derden tegen de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen of de overgedragen vorderingen, onder overlegging van de voor de betwisting noodzakelijke documenten.

11.10. Het recht tot doorverkoop, gebruik of installatie van de voorbehouden goederen of de bevoegdheid tot inning van de overgedragen vorderingen vervalt in geval van staking van betaling en/of aanvraag tot opening van een insolventieprocedure; de bevoegdheid tot inning vervalt eveneens in geval van protest tegen een cheque of wissel. Dit geldt niet voor de rechten van de curator.

11.11. Indien de waarde van de toegekende zekerheden de vorderingen (eventueel verminderd met aanbetalingen en gedeeltelijke betalingen) met meer dan 20% overschrijdt, is de verkoper verplicht deze naar eigen goeddunken opnieuw over te dragen of vrij te geven.

11.12 Het geldend maken van de rechten van de Verkoper uit hoofde van het eigendomsvoorbehoud ontslaat de Koper niet van zijn contractuele verplichtingen. De waarde van de goederen op het ogenblik van de terugneming zal slechts worden verrekend met de bestaande vorderingen van de Verkoper op de Koper.

12. Terugtrekking van de verkoper

De verkoper heeft het recht zich uit de overeenkomst terug te trekken om de volgende redenen:

a) indien, in tegenstelling tot hetgeen vóór het sluiten van de overeenkomst werd aangenomen, blijkt dat de koper niet kredietwaardig is. Kredietwaardigheid kan zonder meer worden aangenomen in geval van protest tegen een rekening of cheque, opschorting van betaling door de afnemer of een vergeefse poging tot gedwongen tenuitvoerlegging jegens de afnemer. Het is niet noodzakelijk dat het gaat om betrekkingen tussen verkoper en koper.

b) indien blijkt dat de afnemer onjuiste verklaringen heeft afgelegd met betrekking tot zijn kredietwaardigheid en dat deze verklaringen van aanzienlijk belang zijn.

c) indien de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud van de verkoper rust, worden verkocht op een andere wijze dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de koper, met name door middel van eigendomsoverdracht tot zekerheid of in pandgeving. Hiervan kan slechts worden afgeweken indien de verkoper schriftelijk heeft verklaard met de verkoop in te stemmen.

13. Plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

13.1. De plaats van uitvoering en de jurisdictie voor leveringen en betalingen (met inbegrip van acties op cheques en wissels) alsmede voor alle geschillen die tussen partijen ontstaan, is de vestigingsplaats van de Verkoper, mits de Koper een koopman of een rechtspersoon naar publiek recht is. De Verkoper heeft echter ook het recht de Koper te dagvaarden in de vestigingsplaats van de Koper.

13.2. De betrekkingen tussen de contractpartijen worden uitsluitend beheerst door het in de Bondsrepubliek Duitsland toepasselijke recht, met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

14. Gedeeltelijke ondoeltreffendheid

Indien afzonderlijke bepalingen van deze Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of nietig zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Indien afzonderlijke leden of delen daarvan onwerkzaam zijn, worden zij zo uitgelegd dat het tussen de partijen nagestreefde doel daardoor wordt bereikt.

Privacy-instellingen
You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close