Doordacht waterbeheer in Kamp-Lintfort

Doordacht waterbeheer

De Noordrijn-Westfaalse stad Kamp-Lintfort laat zien hoe een toekomstgerichte stads- en dorpsontwikkeling eruit kan zien, waarbij rekening wordt gehouden met een watergevoelig stratenontwerp met drainage vlakbij het oppervlak.

Verzegelde oppervlakken

De toename van verharde oppervlakken in de afgelopen jaren heeft aanzienlijke gevolgen voor de waterhuishouding van steden en gemeenten. Gevolgen zoals de vermindering van de grondwateraanvulling, een veranderd plaatselijk klimaat door een gebrek aan verdamping als gevolg van de afvloeiing van oppervlaktewater en het gevaar van overstromingspieken stellen de vervoersplanners voor nieuwe opgaven. Deze nawerkingen van de reeds bestaande verzegeling worden in de hand gewerkt door de voortdurende uitbreiding van het wegverkeer, een groeiende vraag naar vestigingsgebieden en de voorspelde, zo niet reeds bestaande, klimaatverandering. De stedelijke ruimtelijke ordening van de stad Kamp-Lintfort in Noordrijn-Westfalen laat zien hoe een toekomstgerichte stads- en dorpsontwikkeling eruit kan zien, rekening houdend met een watergevoelig wegontwerp met afwatering vlakbij het oppervlak.

De funderingen leggen, zorgvuldig plannen

Nog voordat het bestemmingsplan van kracht werd, werd voor het ongebruikte groengebied "Volkspark" in Kamp-Lintfort opdracht gegeven voor een deskundigenonderzoek naar de kwelcapaciteit van de ondergrond. Dit moest informatie opleveren over de bouwgrond, het mogelijke type infiltratie en de constructie van de infiltratievoorzieningen. Verscheidene ramkernboringen, elk tot een diepte van 4,0 m, leverden informatie op over de doorlatendheidscoëfficiënt van de ondergrond. Bovendien werd vastgesteld dat er geen grondwater aanwezig was tot op de einddiepte van maximaal 4,0 m onder het maaiveld. Uit de resultaten van de onderzoeken bleek dat de omstandigheden in de ondergrond infiltratie van het neerslagwater via leidingsleuven of troggeulen overeenkomstig DWA-werkblad A 138 ("Planning, bouw en exploitatie van voorzieningen voor infiltratie van neerslagwater") in de doorlatende, kleivrije zanden mogelijk maken. Niets stond dus de planning en uitvoering van decentrale infiltratie van het neerslagwater op de percelen overeenkomstig § 51a van de NRW-waterwet (vanaf 2009) in de weg.

De infiltratie van oppervlaktewater in waterbekkens is zowel ecologisch als economisch te verkiezen boven rechtstreekse lozing op de riolering.

Afvoer van oppervlaktewater via buizenstelsels naar de moeras.

Het water op de juiste manier laten zien

Regenwaterbeheer in stedelijke gebieden stelt hoge eisen aan de planning van gemeenten. Tegelijkertijd zijn er echter uitgebreide mogelijkheden voor de inrichting van steden en open ruimten en de vermindering van het overstromingsgevaar in gebouwen en infrastructuur (overstromingspreventie). Terwijl in de afgelopen decennia werd getracht het regenwater zo snel mogelijk naar de riolering of een ontvangende waterloop af te voeren, wordt tegenwoordig de hoogste prioriteit gegeven aan infiltratie op het eigen terrein of in openbare ruimten en aan het creëren van retentiegebieden. Om te voorkomen dat het oppervlaktewater zijn eigen weg zoekt, zijn constructies nodig die een doelgerichte, snelle afwatering garanderen.

Veilig en snel afvoeren

In het kader van de planning van de afwatering van de verkeersgebieden in het bouwgebied "Wohnen am Volkspark" werd een bermafwatering gepland die zich in Kamp-Lintfort bewezen had. Het MAXI lineaire afvoersysteem werd gebruikt. Afhankelijk van de hydraulische prestatie-eisen werden gootelementen met vier verschillende nominale breedtes (100 tot 300) geïnstalleerd.

Terwijl Kamp-Lintfort voordien vertrouwde op afvoergoten met geschroefde afdekroosters, kon de doosgoot met schroefloze vergrendeling de planners, aannemers en bewoners overtuigen.

 

Acht afschuifveiligheidspunten per strekkende meter absorberen en brengen b.v. remkrachten over in de lengterichting. Verankeringsribben om "drijven" te voorkomen en voorvormen voor verticale DN 100/150-afvoeren completeren de voordelige eigenschappen van het MAXI-afvoersysteem.

In het project "Wohnen am Volkspark" neemt het geïnstalleerde bermafwateringssysteem ook de taak over van de bermgreppels, waardoor bij conventionele toepassingen het oppervlaktewater wordt geabsorbeerd. Via de gootelementen met een nominale breedte van 300 mm bereikt het water via een geul de korte rioolleiding, die uitkomt in de moeras.

Meer informatie over het MAXI-systeem

Meer foto's van Kamp-Lintfort

Verdere projectverslagen

Extreem sterk, vooral in het zware bereik

HYDROblock afvoergoot in een productiegebied in Kirchdorf.

naar het projectverslag

Voorkomen van terugstroming en overstroming

Radiale installatie van de MAXI PRO afvoergoot.


naar het projectverslag

Drainage op de renbaan van Bilster Berg

Afvoergoten bij het Bilster Berg Drive Resort


naar het projectverslag

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Yvonne Brouwer-Lieftink
Directeur / General Manager

Ga terug

Privacy-instellingen
You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close